ΟΡΙΣΜΟΣ

Υπογονιμότητα είναι η ανικανότητα ενός σεξουαλικά ενεργού ζεύγους να επιτύχει εγκυμοσύνη στη διάρκεια ενός έτους ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

ΑΙΤΙΑ

 • Συγγενείς παράγοντες ( κρυψορχία,δυσγενεσία όρχεων)
 • Επίκτητες ουρογεννητικές ανωμαλίες ( αποφράξεις )
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού
 • Αύξηση θερμοκρασίας οσχέου ( κιρσοκήλη )
 • Ενδοκρινικές διαταραχές
 • Γενετικές ανωμαλίες
 • Ανοσολογικοί παράγοντες
 • Συστηματικά νοσήματα
 • Εξωγενείς παράγοντες (φάρμακα, τοξίνες, ακτινοβολία )
 • Ιδιοπαθής

Α. ΠΡΟ-ΟΡΧΙΚΑ

 • Διαταραχές υποθαλαμικής λειτουργίας
 • Διαταραχές υποφυσιακής λειτουργίας
 • Λοιπές ορμονικές διαταραχές

Β. ΟΡΧΙΚΑ

 • Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες
 • Απλασία σπερματικού επιθηλίου
 • Μυοτονική δυστροφία
 • Αμφοτερόπλευρη ανορχία
 • Germ cell arrest syndrome
 • Ανωμαλίες σπερματοζωαρίων
 • Γοναδοτοξικοί παράγοντες
 • Διάφορες παθήσεις όρχεων
 • Κιρσοκήλη

Γ. ΜΕΤΑ-ΟΡΧΙΚΑ

 • Απόφραξη αποχετευτικής οδού σπέρματος
 • Δυσπλασία αποχετευτικής οδού σπέρματος
 • Διαταραχές εκσπερμάτισης
 • Διαταραχές της κινητικότητας και της λειτουργίας των σπερματοζωαρίων
 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 • Διάρκεια υπογονιμότητας
 • Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής υπογονιμότητα
 • Αποτελέσματα σπερμοδιαγράμματος
 • Ηλικία και γονιμότητα της συντρόφου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η πρώτη και σημαντικότερη εξέταση είναι το σπερμοδιάγραμμα, το αποτέλεσμα του οποίου καθορίζει την περαιτέρω πορεία, και συνδυάζεται με τη φυσική εξέταση και τη λήψη ιστορικού:
α. Εφόσον είναι φυσιολογικό, δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.
β. Εφόσον είναι παθολογικό σε 2 διαδοχικές εξετάσεις , απαιτείται περαιτέρω ανδρολογική διερεύνηση.

 • Ολιγοζωοσπερμία < 15.000.000 / ml
 • Aσθενοζωοσπερμία < 32 % κινητά σπερματοζωάρια
 • Τερατοζωοσπερμία < 4 % με φυσιολογική μορφολογία

Απαραίτητος είναι κι ο έλεγχος της συντρόφου , καθώς στο 25% των περιπτώσεων υπογόνιμων ζευγαριών ανευρίσκονται ανωμαλίες και στους 2 συντρόφους.

Ιστορικό

 • Υπογονιμότητας
 • Οικογενειακό
 • Αναπτυξιακό
 • Ιατρικό / Χειρουργικό
 • Λοιμώξεις
 • Σεξουαλικό
 • Φάρμακα / Συνήθειες / Επάγγελμα

Κλινική εξέταση

 • Εξέταση σπέρματος
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Κ/α
 • Βιοχημικός έλεγχος

Απεικονιστικός έλεγχος :

 • U/S οσχέου
 • Διορθικό υπερηχογράφημα

Βιοψία όρχεων για :

 • Διαφορική διάγνωση μεταξύ απόφραξης και βλάβης του σπερματικού επιθηλίου , σε κάθε περίπτωση αζωοσπερμίας με φυσιολογική FSH πλάσματος.
 • Αποκλεισμό καρκινώματος in situ όρχεων ως αίτιου υπογονιμότητας.
 • Λήψη σπερματοζωαρίων για την εφαρμογή ενδοκυτταροπλασματικής μικρογονιμοποίησης (ICSI) σε ασθενείς με κλινικά αποδεδειγμένη μη αποφρακτική αζωοσπερμία.
 • Ορμονικός έλεγχος : – Μέτρηση LH, FSH, PRL, TEST, T3, T4, TSH
 • Χρωμοσωμιακός έλεγχος : – Ανάλυση καρυότυπου σε ολιγοσπερμία ( < 10 mil/ml ) με πρόθεση για ICSI.
 • Γενετικός έλεγχος σε ζευγάρια με γενετική ανωμαλία ή σε ασθενείς με δυνητικά κληρονομική ασθένεια.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προσδιορισμός χρόνου και συχνότητας συνουσίας :

 • 48 ώρες πριν και μετά την ωορρηξία
 • Ακριβής προσδιορισμός ωορρηξίας με μέτρηση θ, LH στα ούρα, U/S ωοθηκών

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Υπογοναδοτροπικός υπογογοναδισμός: Xορήγηση GnRH ή συνδυασμού hCG, hMG κι ανασυνδυασμένης FSH

2. Αδενώματα υπόφυσης και υπερπρολακτιναιμία :

 • Αγωνιστές ντοπαμίνης και σε αποτυχία αυτής ανάλογα σωματοστατίνης, ακτινοβολία ή χειρουργική εκτομή Θεραπεία λοιμώξεων
 • Αντιφλεγμονώδη
 • Αντιβιοτικά ( κυρίως δοξυκυκλίνη, μακρολίδες και κινολόνες, όχι νιτροφουραντοίνη λόγω σπερματοκτόνου δράσης )
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη φυματίωση και στη μεταπαρωτιδική ορχίτιδα, στην οποία είναι αποτελεσματική η συστηματική χορήγηση ιντερφερόνης α-2β
 • Αντιμετώπιση αντισπερματικών αντισωμάτων
 • Χορήγηση κορτικοστεροειδών με αντικρουόμενα αποτελέσματα
 • Ενδομητρική σπερματέγχυση
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση
 • Τεχνικές έκπλυσης σπέρματος

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην ιδιοπαθή ανδρική υπογονιμότητα συνιστάται μόνο στις περιπτώσεις υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού με :

 • Αντιοιστρογόνα σε συνδυασμό με τεστοστερόνη
 • FSH
 • Αντιοξειδωτικά p.o.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κιρσοκήλη :

Aπολίνωση έσω σπερματικής φλέβας :

 • Σε έφηβους με προοδευτική ορχική ανεπάρκεια κλινικά τεκμηριωμένη.
 • Σε ασθενείς με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη, ολιγοσπερμία, μη επίτευξη εγκυμοσύνης > 2 έτη και ιδιοπαθή υπογονιμότητα στα ζευγάρια.
 • Δεν συστήνεται σε άνδρες με υποκλινική κιρσοκήλη ή φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα.

Kρυψορχία :

 • Xορήγηση hCG πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σπερματογένεση
 • Ορχεοπηξία σε ηλικία < 1 έτους.
 • Όταν η ορχεοπηξία γίνεται σε ενήλικα, συνιστάται διενέργεια και βιοψίας στον ίδιο χρόνο για τη διερεύνηση ύπαρξης CSI.
 • Απόφραξη εκσπερματιστικών πόρων ( όγκος σπερμ. < 1,5 ml, όξινο PH, ↓ τιμή φρουκτόζης ) : ΤUR-EjD
 • Απόφραξη σπερματικών πόρων : Eκτομή και τελικοτελική αναστόμωση.
 • Απόφραξη αυλού επιδιδυμίδας : -Tελικοτελική ή τελικοπλάγια αναστόμωση του σπερματικού πόρου με τον πόρο της επιδιδυμίδας
 • MESA ( microsurgical epididymal sperm aspiration ) και ICSI.
 • Συγγενής έλλειψη σπερματικών πόρων : Αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα και τεχνητή γονιμοποίηση.
 • Τραυματισμοί νωτιαίου σωλήνα : Hλεκτροδιέγερση